Skip to content

Ochrana osobných údajov

PREDPISY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto predpisy o ochrane súkromia (“predpisy o ochrane súkromia”) stanovujú Neit Group a.s., IČO: 51 772 809 so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava („Neit Group“), zhromažďuje, spracováva a uchováva vaše osobné údaje.


AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Spracovávame informácie zhromaždené zo súborov cookies. Pomocou cookies zbierame dáta, akým spôsobom sa dostanete na danú webovú lokalitu, kedy sa vrátite a aké stránky na danej lokalite navštívite. Taktiež spracovávame údaje, ak nám pošlete správu prostredníctvom kontaktného formulára na web stránke www.neit.group.


PREČO SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Informácie získané zo súborov cookies používame na vyhodnotenie efektívnosti našej webovej lokality, na analýzu trendov, správu lokality a osloveniu marketingovou ponukou pomocou retargetingu alebo na opätovné kontaktovanie na základe zaslanej správy pomocou kontaktného
formulára.


AKÝM SPÔSOBOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE A KTO MÁ K NIM PRÍSTUP?

Vaše osobné údaje spracováva „Neit group“ na Slovensku. Tieto informácie však môžu na účely správy a hostingu databáz môžu uchovávať aj služby tretích strán, ktoré sídlia v iných krajinách Európskej únie, prípadne mimo nej. Vaše osobné údaje nesprístupníme žiadnej tretej osobe, pokiaľ si to nevyžadujú príslušné zákony.


AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje, ktoré používame a uchováme dovtedy, kým nám neoznámite, že si už neželáte prijímať novinky.


AKO ZABEZPEČUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje sa uchovávajú spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú ochranu pred ich zneužitím a stratou a nepovoleným prístupom, úpravou alebo zverejnením. Ak vaše osobné údaje nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, najmä ak odvoláte váš súhlas s ich spracovaním, zabezpečíme primerané kroky na ich likvidáciu alebo trvalé znemožnenie ich priradenia k vašej osobe.


AKO ZÍSKATE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?


Ste oprávnení získať kedykoľvek prístup k osobným údajom, ktoré máme o vás zhromaždené, ako aj kópiu všetkých takých údajov (ak je to technicky možné), a okrem niekoľkých výnimiek, môžete tieto údaje kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť. Ak si želáte získať prístup k svojim osobným
údajom alebo ich aktualizovať, kontaktujte nás na: info@neit.group


MÔŽU SA TIETO PREDPISY MENIŤ?

Áno, príležitostne môže dôjsť k aktualizácii týchto Predpisov o ochrane súkromia, aby sa tak odrazili zmeny v našich prevádzkových postupoch alebo regulačné zmeny. Bez vášho výslovného súhlasu však neobmedzíme žiadne vaše práva. Všetky prípadné zmeny budú zverejnené na tomto
odkaze a ak dôjde k závažným zmenám, budeme vás informovať prostredníctvom e-mailu.


AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek otázky, požiadavky alebo poznámky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na: info@neit.group


Dátum poslednej aktualizácie: jún 2018